MAA Philadelphia Chapter

Home / MAA Philadelphia Chapter

MAA Philadelphia Chapter Committee

New Members coming soon!

President: Dr. Dilip Shah

Sr. Vice President: Kunal Patel

Vice President: Bablu Shah

Vice President: Brij Narayan Yadav

General Secretary: Parkash Bhai Madhesiya

Joint Secretary: Bikesh Jayswal

Treasurer: Dipak Bhagat

Joint Treasurer: Ajay Gupta

Spokesperson: Garbi Yadav

Members: Nitu Shah, Ranjana Mahato, Birendra Mahato, Sanjiv Shah, Brijnandan Yadav, Pooja Barnawal Shah, Niranjan Yadav, Sangita Shah, Renu Shah, Raju Shah, Kamre Alam, Arjun Mandal

Advisors: Dr. Madhav Yadav, Jay Sah, Subhash Baitha, Subodh Shah