MAA Austin(TX) Chapter

Home / MAA Austin(TX) Chapter

MAA Austin(TX) Chapter Committee

President- Mithilesh Yadav

Vice-presidents-  Shailendra K. Yadav, Rina Yadav, and Ram Raut

General Secretary- Binod Shah

Secretary- Lalit Yadav

Treasurer- Narayan Mahato

Members-  Sanjib K. Yadav, Anand K. Yadav, Kameshwor P. Yadav, Prabodh K. Yadav, Ahmed Dakali, Ram Ishwor Yadav, Sarad Kayastha, Aman Adhikary, Rabita Mahato, Sangita K. Yadav, Roshan K. Karn, Aditya K. Yadav, Raj Kumar Yadav, Rajan Jaysawal, Nilu Sah