MAA Greater Washington D.C. (DC, MD, VA) Chapter

Home / MAA Greater Washington D.C. (DC, MD, VA) Chapter

MAA Greater Washington D.C. (DC, MD, VA) Chapter Committee

President: Manorama Sah
Sr. Vice President: Pramod Sah
Spoke person: Shahi Shah
Vice President : Rina Pandit
Vice President : Kamalesh Yadav
Vice President : Ajay Yadav
Vice President : Sangita Yadav
Gernaral Secretary: Bijendra Yadav
Secretary : Rajkumar Shahani
Treasurer: Raju Gupta
Joint Treasurer :Rajesh Shah

Board Members
1 Rakesh Sah
2 Manish Mahato
3.Rajbir Yadav
4.Shyam Singh
5 Rupesh Yadav
6 Arbindra Mandal
7 Amit Sah
8 Sweksha Sah
9 Gautam Sah
10 Sulekha Yadav
11 Sarswati Nayak
12 Ambika Gupta
13 Amrita Sah
14 Garima Tiwari

Advisors
1.Er. Bisheshwer Sah
2 Suman Shah
3 Pramod Gupta
4 Madhu Shah
5 Sangita Sah
6 Shiv Pratap Shah
7 Nilam Gupta
8 Upendra Sah
9 Manish Gupta
10 Sunil Sah
11 Raju Pandit
12 Sailendra Yadav
13 Rajesh Tiwari
14 Suresh Shah

President- Chet Narayan Yadav

Vice-President- Sunil Sah

General Secretary- Kamalesh Kumar Yadav

Secretary- Ajay Yadav

Treasurer- Pramod Sah

Spokesperson- Saurabh Pandey

Members- Upendra Sah (Kalbar), Ambika Gupta, and Saraswati Nayak

Advisors: Dr. Sukhdev Shah, Vijaya Shah, and Pramod Gupta