MAA North-California Chapter

Home / MAA North-California Chapter

MAA North-California Chapter Committee

President- Sarita Sah

Vice-President- Ajit Mandal

Secretary- Rajiv Sah

Treasurer- Ram Kailesh Sah

Members- Pradip Sah, Vina Sah, Pradip Sah(2), Shibdayal Sah, Ramdip Sah, Ram Lakhan Singh, Chandan Singh, Purusotam Singh, Sachin Chaudhary, Ranjana Sah, Arun K. Sah, Usha Sah, Krishna Sah, Bijay Sah, Aradhana Sah, Sarita Sah(2), Krishna Das, Pankaj Singh, Prinka Sah, and Om Sah

Advisor- Pramod Sah.